נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
 
ביטוח זה נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מלעשות בתום לב או מחמת רשלנות בכפוף לחריגים בפוליסה.
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313